top of page

ETTERFORSKERE KRITISERER GJENOPPTAGELSES-KOMMISJONEN: – UNDERGRAVER VÅR TROVERDIGHET


Kilde: dagbladet.no -Gunnar Hultgreen.

Mener Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ikke fungerer godt nok.

Da Stortinget vedtok å opprette Kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker var hensikten å avsløre mulige justismord.

Nå går lederen av Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES), den tidligere Kripos-etterforskeren John Christian Grøttum ut og retter krass kritikk mot kommisjonen.

Grøttum mener Gjenopptakelseskommisjonen ikke fungerer etter hensikten, og at terskelen for gjenåpning er satt alt for høyt.

– Vi som er medlemmer av NFES har lang politierfaring, og kvaliteten på vår etterforskning er høy. Vår opplevelse er at kommisjonen undergraver vår troverdighet, og trekker vår kompetanse i tvil, sier Grøttum til Dagbladet.

– Rettsstat

– Et statlig organ som gjør det mulig å få dommer vurdert på nytt, er svært velkomment og nødvendig i en fungerende rettsstat. Men vi opplever at saker som er grundig etterforsket, og hvor vi som gransket forholdene finnere åpenbare feil blir avvist og lagt til side, uten at kommisjonen har foretatt egne etterforskningsmessige skritt, sier Grøttum.

– Etter vår mening savnes en grundig og detaljert begrunnelsen for avgjørelsene til Gjenopptakelseskommisjonen, sier Grøttum.

– Det er forståelig at kommisjonen finner det lite hensiktsmessig å undersøke, eller ta på alvor, klager i prosesser hvor bevisene er ugjendrivelig og totalt sett byr på liten tvil.

– Opplagte saker

Den tidligere Kripos-etterforskeren mener Gjenopptakelseskommisjonen bare velger opplagte saker.

– Ved en gjennomgang av alle sakene som er gjenåpnet, finner vi at det bare er et par saker som seinere ikke er endret i favør av den domfelte. Samsvaret mellom de begjæringer som blir gjenåpnet og domsendringer, tyder på at terskelen for å få gjenåpnet saker ligger alt for høyt, sier Grøttum.

NFES har sendt et bekymringsbrev til Stortingets justiskomité, hvor de viser til tidligere kritikk mot kommisjonen, og at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ikke har blitt bedre selv om det i flere år har blitt reist krass kritikk.

– Objektiv vurdering

Siv Hallgren leder kommisjonen.

– Gjenopptakelseskommisjonen har som oppgave å sikre en objektiv vurdering av om det er grunn til å tvile på om dommen i en straffesak som begjæres gjenåpnet, er korrekt. Sakene er forskjellige, både med hensyn til omfang, alvor og begrunnelse.

– Etter at kommisjonen ble opprettet har det kommet inn flere begjæringer i året enn det gjorde da domstolene behandlet disse sakene. Av de 2192 sakene vi har mottatt siden 1. januar 2004 har 270 saker blitt gjenåpnet, og i 158 av de sakene er tiltalte blitt frifunnet ved den etterfølgende behandlingen i retten, sier Hallgren

– Private etterforskere er bare involvert i et fåtall av sakene, Kommisjonen skal veilede og eventuelt utrede saken.

– Vi ser både på det som er anført som grunn til at saken bør gjenopptas, og iblant har vi oppdaget andre grunner til gjenopptakelse. Noen ganger er det slik at de bevis som man mener er nye, allerede har vært vurdert av den dømmende rett., eller at beviset ikke er egnet til å føre til frifinnelse eller mildere straff, sier Hallgren.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page